میرزا اسدالله حکیم پسر میرزا محمد حکیم

 

 

میرزا جعفر خان زاهدی پسر میرزا اسدالله حکیم

 

 

حاجی میرزا مرتضی حکیم پسر میرزا محمد حکیم با نوه اش مرضیه

 

 

میرزا محمد خان پسر میرزا مرتضی حکیم

 

 

میرزا حبیب الله مجدالاطبا پسر میرزا احمد حکیم تنکابنی

 

 

میرزا مهدی مقوم الملک پسر میرزا حبیب الله مجدالاطبا