فرزندان میرزا احمد حکیم تنکابنی

 

زاهدی های طرف ما اولاد میرزا احمد حکیم تنکابنی هستند. میرزا احمد، فرزند محمد حسین حسینی شریف تنکابنی، از طرف پدری نسب به شیخ زاهد گیلانی میرسانده و از طرف مادر منسوب به حکیم محمد مومن حسینی تنکابنی صاحب کتاب تحفه المومنین است. او از شاگردان میرزا سلیمان طبیب تنکابنی در اصفهان و هم دوره فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار بوده است و با توجه به اشتهار به مهارت و تجربه علمی و عملی به سمت حکیم باشی فتحعلی شاه قاجار منصوب گردیده بود. او همچنین طبیب و مراد محمد شاه قاجار نیز بوده. شیخ عبد النبی قزوینی ( صاحب کتاب تتمیم امل الامل) که در دوران جوانی با حکیم تنکابنی معاشرت و همنشینی داشت وی را به فضل و کمال ستوده است و اضافه میکند که عملا کرسی تدریس طب در تهران به او اختصاص داشت و بسیار از پزشکان مشهور، از شاگردان وی بوده اند. از میرزا احمد آثاری بر جا مانده که در ابتدا به همّت پسرش محمد و نواده‌اش اسد الله ( که شرحشان در پیش خواهد آمد) چاپ شد و اخیرا نیز مجموعه‌ای از آثار او، تحت عنوان "مطلب السوال" به همّت دست اندر کاران طب سنتی‌ در ایران چاپ شده. میرزا احمد حکیم ، بقولی، به دستور پرنس دالقورکی، سفیر وقت روسیه در ایران، ترور شد. پرتره میرزا احمد در کافه مشهور لقانته در میدان بهارستان تهران همراه با تابلوهای دیگر مشاهیر و شخصیت‌های دوره قاجار به دیوار آویزان بود. پس از بسته شدن لقانته، این تابلو‌ها به کاخ گلستان و برخی‌ موزه‌ها منتقل شدند. از سرنوشت پرتره میرزا احمد خبری در میان نیست.

 

 

میرزا احمد از عیال اولش صاحب دو پسربه نامهای محمد و حسین میشود و پس از مرگ زن اول باخواهرزنش ازدواج کرده و از او صاحب یک دختر بنام بی بی خانم و دو پسر بنامهای ، حبیب الله و نصرالله میشود.

 

میرزا محمد حکیم ، ولد میرزا احمد هم در زمان خود، یعنی نیمۀ دوّم قرن سیزده هجری، طبیب قابل و فرد متشخصی بوده. او در سفر ناصرالدین میرزا، ولیعهد 7 سالۀ محمد شاه به ایروان، در سال 1837، برای دیداربا نیکلاس اول تزار روسیه، از جمله همراهان بوده. میرزا محمد دو دختر داشته بنامهای طلعت و طوبی و دو پسر بنامهای اسدالله و مرتضی.

 

میرزا اسدالله حکیم، پسر میرزا محمد، و نوۀ میرزا احمد، خود صاحب دو پسر میشود و دو دختر. پسر بزرگ او، فتح الله، دو دختر داشته بنامهای کوکب الملوک و بدری و سه پسر به اسامی لطف الله، نصرالله، و اسدالله.

سرتیپ نصرالله زاهدی صاحب سه پسر بنامهای فرخ، فریدون، و فیروز میشود.

این همان فیروز زاهدی، عکاس بنام ستاره های هالیوود میباشد.

 

پسر دیگر میرزا اسدالله حکیم، جعفر; نام داشته و او با همسرش زهرا صاحب سه پسر بنامهای عباس،امیرهوشنگ، و مسعود، و یک دختر بنام بلقیس میشوند.

عباس زاهدی با نوادۀ عمّۀ خود، شکوه الزمان زاهدی، که شرحش در پیش خواهد آمد، وصلت کرده و صاحب سه دختر بنامهای شیرین، شهره، و نوشین ویک پسر بنام شهریار میشود.

امیرهوشنگ زاهدی با مهین عنایت پور وصلت کرده و صاحب دو پسر بنامهای جفری و رابرت و یک دختر بنام جنیفر میشود.

مسعود زاهدی با اعظم طیفوری ازدواج کرده صاحب سهیلا و حمیرا میشود.

بلقیس زاهدی با ناصر بنان وصلت کرده صاحب چهار پسر بنامهای طاهر، نادر، منصور، و بهروز میشود.

 

یک دختر میرزا اسدالله حکیم، بنام عالیه، با دکتر محسن زاهدی ، پسر میرزا حسن معتمدالاطباء ، نوادۀ بی بی خانم (؟) ، دختر میرزا احمد حکیم تنکابنی، ازدواج کرده و این دو صاحب سه پسر بنامهای علی اکبر، کاظم، و رضا و سه دختر بنامهای شایسته، عزت، و حشمت میشوند. دکتر محسن زاهدی از دو عیال دیگر صاحب فاطمه و محمد زاهدی نیز میگردد.

علی اکبر زاهدی با مرضیه زاهدی، نوادۀ میرزا مرتضی، عموی مادرش، وصلت کرده و صاحب چهار پسر بنامهای علی اصغر، منوچهر، سهراب، و خسرو و یک دختر بنام شکوه الزمان میگردد.

دکتر علی اصغر زاهدی با مهرماه دهستانی ازدواج کرده و صاحب چهار پسر بنامهای تورج، بهمن، سیامک، و محسن میشود.

منوچهر زاهدی با پروین هاشمی وصلت کرده و صاحب دو دختر بنامهای نیلوفر و نازی و یک پسر بنام کامران میشود.

سهراب زاهدی و همسرش کتی، پدرو مادر تایرون و ثریا میباشند.

خسرو زاهدی با سهیلا سپهری ازدواج کرده و صاحب سهیل و لاله میگردد.

شکوه الزمان زاهدی با عباس زاهدی، پسر دایی پدر خود، وصلت کرده که ذکر فرزندانشان رفت.

 

 

دکتر کاظم زاهدی و سپهبد رضا زاهدی، دیگر پسران عالیه و دکتر محسن، از خود فرزندی باقی نگذاشتند.

محمد زاهدی، پسر دکتر محسن زاهدی از عیال دیگر، با همسرش محجوبه، صاحب دو پسر بنامهای هانی و هومن و یک دختر بنام هاله میباشند.

شایسته زاهدی همسر ابوطالب اباصلتی شده و آن دو صاحب پنج دختر بنامهای نصرت، پوران، توران، پروانه، و پری و دو پسر بنامهای هادی و مهدی میگردند.

عزت زاهدی با فرج الله سیروس وصلت کرده صاحب سه دختر بنامهای گیتی، فرشته، و پرند و یک پسر بنام ساسان میشود.

حشمت زاهدی با آقای عزیزی ازدواج کرده صاحب دو دختر بنامهای شهرزاد و شهرناز میشود.

فاطمه زاهدی، دختر دکتر محسن زاهدی از عیال دیگر، با آقای سیف هاشمی وصلت کرده صاحب هفت دختر بنامهای منیژه، مهین، مهوش،مهناز، مریم، سودابه، و سعیده و دو پسر بنامهای بیژن و مهدی میگردد.

 

چنانچه ذکر شد، دکتر محسن زاهدی پسر میرزا حسن معتمدالاطباء و نوادۀ میرزاابوالحسن حکیم، پسر بی بی خانم، دختر میرزا احمد حکیم تنکابنی بوده. میرزا حسن یک پسر دیگر هم داشته بنام میرزا حسین حکیم که او نیز همچون پدر لقب معتمدالاطباء داشته. میرزا حسن یک دخترهم داشته بنام سلطنت .

میرزا حسین حکیم صاحب حسن (امیر)، شریفه و اشرف زاهدی میگردد.

حسن زاهدی با منیر قرابی وصلت کرده و صاحب آزاده و مژده میشود.

اشرف زاهدی با محمد علی قاضی نور ازدواج کرده و صاحب مهری، فرنگیس، همای، احمد و منوچهر میشود.

مهری قاضی نور به ازدواج صادق سرابی در آمده و مادر امید و اندیشه میباشد.

فرنگیس قاضی نور با جمال ناظمی وصلت کرده و صاحب بابک، کامیار، کاوه، و نوید میشود.

همای قاضی نور با خلیل دهیار وصلت میکند.

احمد قاضی نور با شکوه لاریجانی ازدواج میکند و صاحب آرش و شایا میشود.

سلطنت خانم با میرزا مهدی، ملقب به مقوم الملک،پسر حبیب الله، پسر میرزا احمد حکیم تنکابنی، که شرح اودر پیش خواهد آمد، ازدواج میکند و صاحب دو فرزند میشود.

 

حالا دوباره برمیگردیم به میرزا محمد حکیم، ولد میرزا احمد تنکابنی. پسر دیگر او، میرزا مرتضی حکیم ، در اواخر پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، از اجزای کمیسیون مأمورین سرحدات خراسان بوده و عنوان "حکیم نظام" داشته. او از شاه نشان سرهنگی گرفته و در زمان مظفرالدین شاه نیز بعنوان "حافظالصحۀ کرمانشاهان" نشان شیروخورشید از شاه دریافت کرده.

میرزا مرتضی حکیم دو پسر و چهار دختر داشته.

پسر او محمد ، مستنطق عدلیه و از مشروطه خواهان بوده. او صاحب یک دختر بنام مرضیه میشود. مرضیه زاهدی با علی اکبر زاهدی، نوۀ عموی پدر خود، وصلت کرده صاحب پنج فرزند میشود که ذکرشان رفت.

 

پسر دیگر میرزا مرتضی، عبدالحسین نام داشته .او صاحب پنج دختر بنامهای زهرا، صدیقه، طاهره، فاطمه، و معصومه، و سه پسر بنامهای محمد، حسن، و رضا میشود.

زهرا مادر حمید، عفت، و سحر میباشد.

محمد صاحب امید، مریم، و مونا میشود.

حسن پدر نغمه، نفیسه، و محمد حسین میباشد.

صدیقه مادر مهدی و میلاد است.

طاهره مادر ابراهیم و عماد میباشد.

رضا پسری بنام نوید دارد.

 

یک دختر میرزا مرتضی با آقای فاطمی وصلت کرده از خود فرزندی باقی نمیگذارد.

 

دختر دیگر میرزا مرتضی بنام زهرا با آقای قائمی وصلت کرده صاحب چهار پسر بنامهای مسعود، محسن، جمال، و کمال و سه دختر بنامهای معصومه، نیره، و عارفه میشود.

 

دختر دیگر میرزا مرتضی بنام هاجر صاحب ابوالقاسم میشود.

 

دختر دیگر میرزا مرتضی بنام توران صاحب منظر، منیر، و سیما میشود.

 

 

دختر دیگر میرزا محمد حکیم، بنام طلعت، صاحب یک پسر بنام عنایت و دو دختر بنامهای ملکه وملیحه میشود.

 

 

پسر دوم میرزا احمد حکیم تنکابنی حسین نام داشته. او نیز به طبابت اشتغال داشته و صاحب یک پسر و یک دختر میشود.

پسر او; احمد، که در دورۀ مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، و احمد شاه به طبابت اشتغال داشت، همچون جد خود بنام میرزا احمد حکیم تنکابنی مشهور بود. او با کشور خانم دختر میرزا حبیب الله حکیم، عموی خود، که شرح او در پیش خواهد آمد، ازدواج کرده و صاحب سه پسر به اسامی علی، ابراهیم، و محمود، و سه دختر بنامهای شوکت، عشرت، و عفت شد. او در سال 1922 میلادی درگذشت.

علی زاهدی در دوران رضا شاه افسر ارتش بود . او با فاطمه، دختر میرزا فرج الله خان، عموی خود، که شرحش در پیش خواهد آمد، ازدواج کرد. او در حین خدمت در هنگ سواره نظام ارتش در مقابله باشورشیان کرد به شهادت رسید.

ابراهیم زاهدی هم افسر ارتش و دکتر دامپزشک بود. او با همسرش طاهره صاحب سه پسر به اسامی علی، عباس، داریوش و دو دختر به نامهای شکوه و شهناز شد.

محمود زاهدی در زمان محمدرضا شاه افسر پلیس بود. او با همسرش ایران صاحب یک دختر بنام مهری شد.

شوکت فرزندی از خود باقی نگذاشت.

عشرت زاهدی با شاپور حب خو ازدواج کرده صاحب دو پسر بنامهای احمد و محمد و یک دختر بنام رفعت شد.

عفت زاهدی با رضا لاریجانی ازدواج کرده صاحب یک دختر بنام اعظم شد.

 

 

پسر دیگر میرزا احمد حکیم تنکابنی نصرالله نام داشته. اوکه در دورۀ خود حکیم قابلی بود، با سفارش محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ـ وزیرانطباعات شاه ـ حکیم دربار ناصرالدین شاه شد ولقب شمس الاطباء گرفت. اعتمادالسلطنه در روزنامۀ خاطرات خود در چندین مورد به او اشاراتی دارد. او سه پسر داشته و یک دختر. یک پسر او، میرزا عبدالله، صاحب شش پسر و چهار دختر میشود. پسران او احمد، حمید، مجید، نصرالله، عبدالحسین و پرویز بودند و چهار تا از دخترانش بهجت، نزهت، حشمت، و عفت نام داشتند.

 

احمد زاهدی با نواده پسرعموی پدر خود، کوکب الملوک زاهدی دختر فتح الله خان زاهدی، ازدواج کرده دارای دو پسر بنامهای ابوالفضل و عبدالله و یک دختر بنام فرزانه میگردد.

 

سرتیپ حمید زاهدی دارای سه پسر به نامهای فضل الله، هوشنگ، جمشید، و دو دختر به نامهای اورانوس و شهلا میگردد

دکتر فضل الله زاهدی دارای دو پسر به نامهای ونسان، و گرگوری میگردد. جمشید زاهدی دارای پسری به نام سام است، و اورانوس زاهدی دارای دختری به نام رویا و پسری به نام رامین است.

 

مجید زاهدی دارای پسری به نام بهرام و دختری به نام لادن میگردد.

 

نصرالله زاهدی دارای چهار دختر به نامهای فریده، فتانه، فهیمه، فیروزه، و پسری به نام همایون میگردد.

 

عبدالحسین زاهدی دارای سه دختر به نامهای پرویندخت، فریندخت، شیرین، و دو پسر به نامهای حسن، و خسرو میگردد.

 

پرویز زاهدی دارای دو پسر به نامهای کورش، و داریوش میگردد.

 

 

 

پسر دیگر میرزا احمد حکیم تنکابنی حبیب الله نام داشته و ملقب به مجد الاطباء بوده. او دارای چهار پسر بنامهای فرج الله، مهدی، محمد علی، محمد رضا و چهار دختر بنامهای کشور، مرصع، زبیده، وموچول میشود.

میرزا فرج الله خان پسر حبیب الله در دربار مظفر الدین شاه لقب انتصار الحکما داشته. او که پیش از پدر خویش وفات یافت، صاحب دو پسر به نامهای لطف الله و اسماعیل و یک دختر بنام فاطمه میگردد.

پسر دیگر حبیب الله ، میرزا مهدی، ملقب به مقوم الملک، وکیل دورۀ پنجم مجلس شورای ملی بود و از جمله وکلایی بود که به خلع سلطنت از قاجار رأی داد. انتخاب نام فامیلی زاهدی برای طایفۀ ما نیز ازابتکارات ایشان بود. میرزا مهدی دو عیال اختیار کرد. زن اول او،سلطنت خانم، دختر میرزا حسن معتمدالاطباء و خواهر دکتر محسن زاهدی بود. مقوم الملک از دو زن خویش دارای هفت فرزند شد که مصطفی، ایران، پرویز، فرامرز، سیمین، و پروین از آن جمله اند.

مصطفی زاهدی با زهد آفاق ازدواج کرده و صاحب دو پسر بنامهای فرهاد و مهدی و چهار دختربنامهای پروانه، پوران، توران، و مهین میشود.

پسر خالۀ میرزا مهدی، بنام فضل الله ـ که از طرف پدری همدانی بود و دختر مؤتمن الملک پیرنیا را بزنی گرفته بود ـ نیز به پیشنهاد آقای مقوم نام فامیلی زاهدی را اختیار کرد و شد فضل الله زاهدی. سپهبد فضل الله زاهدی بعدها به نخست وزیری محمد رضا شاه رسید و پسرش اردشیر، شهناز دختر شاه را بزنی گرفت و صاحب دختری بنام مهناز شد . اردشیر زاهدی آخرین سفیر محمد رضا شاه در واشنگتن بود.

دختر سپهبد فضل الله زاهدی، بنام هما، به ازدواج داریوش همایون درآمد.

 

پسر دیگر مجد الاطباء، بنام محمد علی و ملقب به بصیر همایون، صاحب دو پسر بنامهای ابوالقاسم و ابوالفتح و یک دختر بنام فخرالملوک شد.